Osnovni pojmi: Kaj kdo dela in do česa je pri podjetju kdo upravičen?

Pri pogovorih s slovenskimi poslovneži prevečkrat naletim na pomanjkanje osnovnih znanj o tem, kaj pomenijo osnovni pojmi in kaj lahko kdo dela in zakaj kdo odgovarja in s čim.

Delavec – delavec opravlja dela, ki mu jih naloži predpostavljeni – opis del je lahko zajet v pogodbo, interna navodila ali pa mu jih sproti daje nadrejeni. Delavec za svoje delo dobi plačo.

Delavec je nekdo, ki opravlja delo – v Slovenji pogosto menjamo z zaposlenim oz. zaposlencem, ki je nekdo, ki ima zaposlitev – iz tega žal še ne izhaja da je delavec.

SSKJ definicija

 délavec  -vca m (ẹ́) 1. kdor poklicno opravlja kako fizično delo: njegov oče je delavec; najeti, odpustiti delavca; cestni, gozdni, poljski, pristaniški, tovarniški delavec; brezposeln, sezonski delavec; kvalificiran delavec; mezdni delavec; ročni delavec; delavec v proizvodnji; sindikat delavcev storitvenih dejavnosti / pri nas imamo danes delavce za fizično delo najete ljudi // v kapitalizmu pripadnik družbenega razreda, ki ni lastnik proizvajalnih sredstev: delavci in kapitalisti; gibanje se je naslonilo na široke ljudske plasti delavcev in kmetov 2. s prilastkom kdor poklicno opravlja kako delo, ki ni fizično: družbeni, duševni, filmski, kulturni, politični, zdravstveni, znanstveni delavec; javni delavec 3. kdor dela sploh: v jezikoslovju potrebujemo še mnogo delavcev / biti dober delavec prizadevno, uspešno delati; ekspr. ta je pa delavec! ◊ zool. nekrilati, spolno nerazviti samec pri termitih ♪

Direktor – direktor skrbi za izvajanje plana. Direktor je pri svojem delu neodvisen, dela opravlja skladno s pričakovanji lastnikov in v skladu z zakonodajo. V normalnih okoljih se od direktorjev pričakuje, da so pošteni in pravični. Glavna naloga direktorja je, da izpolni pričakovanja lastnikov.
Direktor za svoje delo dobi plačo.

Navidezni direktor – je nekdo, ki je vpisan v sodni register kot direktor, pri svojem delu pa ni povsem samostojen in delo izvaja po navodilih tretjih oseb.

Uprava družbe – je eden ali več ljudi, ki upravljajo z družbo.

Člani uprave so lahko izvršni ali neizvršni.

Direktor in uprava so odgovorne osebe – torej odgovarjajo za delo in stanje v podjetju katerega upravljajo.

SSKJ definicija

  diréktor 1 -ja m (ẹ́) uslužbenec, ki vodi podjetje, zavod ali ustanovo: izvoliti direktorja; določiti, pog. postaviti koga za direktorja; gimnazijski direktor ravnatelj; direktor gostinskega podjetja upravnik; razpisati mesto direktorja; pomočnik direktorja / generalni direktor; komercialni, tehnični direktor; direktor radijskega programa ◊ film. direktor filma odgovorni organizacijski in finančni vodja pri snemanju posameznega filma; direktor fotografije filmski sodelavec, ki je odgovoren za kvaliteto posnetkov ♪

 

Nadzorni svet – sestavljen iz članov nadzornega sveta in nadzira delo direktorjev in zaposlenih v podjetju katerega nadzirajo. V normalnih okoljih se pričakuje, da se nadzor opravlja aktivno. Delo nadzornika pa prevzame nekdo, ki ve kaj in kako nadzira ter je strokoven, neodvisen in pošten. V Sloveniji je nadzor velikokrat podeljena funkcija, ki jo opravljajo nestrokovni ljudje, ki ne glasujejo po lastni vesti, ampak po navodilih tretjih oseb. Nadzorni svet je plačan organ.

Skupščina – skupščina je organ lastnikov  oz. organ preko katerega lastniki uveljavljajo svoje pravice.

Lastniki:

Lastnik podjetja lahko imenuje direktorja in je upravičen do dividende oziroma izplačila dobička. Pravica do izplačila dobička izhaja iz vloženega kapitala v podjetju.

Nekaj podtipov lastnika:
Dejanski lastnik podjetja – je nekdo, ki odloča o tem podjetju.
Navidezni lastnik – je nekdo, ki je vpisan v sodni register kot lastnik, pri svojih odločitvah pa ni neodvisen.
Ekonomski lastnik – je nekdo, od katerega je podjetje (ali lastnik le tega) ekonomsko odvisno.

SSKJ definicija

 lastník  -a m (í) kdor ima pravno priznano pravico do stvari in vseh koristi, ki jih ta daje: lastnik ne dovoli hoditi čez travnik; prejšnji lastnik je dobro skrbel za hišo; izgubljeni denar je bil najden in vrnjen lastniku / biti lastnik stanovanja; prodati kolo brez lastnika; ekspr. kdo je lastnik tega dežnika čigav je / lastnik srečke z navedeno številko naj se javi imetnik / hišni, zemljiški lastnik posestnik / etažni lastnik lastnik dela poslopja, navadno stanovanja v večstanovanjski hiši ∙ šalj. listnica je v gneči menjala lastnika je bila ukradena; posestvo je že večkrat menjalo lastnika postalo last drugega ♦ fin. lastnik čekovnega računa; soc. individualni, kolektivni lastnik; kapitalistični lastnik individualni ali kolektivni lastnik kapitala; privatni ali zasebni lastnik posameznik ali skupina, ki ima lastninsko pravico do proizvajalnih sredstev; lastnik proizvajalnih sredstev ♪

Podjetnik je človek , ki se ukvarja s podjemi. Ni nujno, da je lastnik podjetja. Tudi lastnik podjetja ni nujno podjetnik.

SSKJ definicija

podjétnik  -a m (ẹ̑) v kapitalistični ekonomiki lastnik podjetja: podjetniki in finančniki / več podjetnikov se je združilo ♪

ZDG definicija

Podjetnik po tem zakonu je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja.

Podjem je posel s katerim se nekdo ukvarja – torej tisto kar nekdo ali neka skupina podvzame.
Podjetje je gospodarski subjekt registriran pri nekom.

SSKJ definicija

podjèm  -éma m (ȅ ẹ́) knjiž., redko dejanje, načrt: pripraviti skupen podjem ◊ jur. izvršitev določenega dela ♪

Glavna razlika med direktorjem (upravo) torej managerjem in lastnikom oz. podjetnikom: Direktorjevo plačilo je plača, lastnikovo plačilo je dividenda oz. izplačan dobiček. Direktor mora upravljati s podjetju lastnimi resursi, medtem ko podjetnik lahko dela tudi z resursi tretjih oseb.

Okrajšave:

SSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika

ZGD – Zakon o gospodarskih družbah

Viri:

http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html

http://www.uradni-list.si/1/content?id=93580

Za sliko se zahvaljujemo Ambro in FreeDigitalPhotos.net

2 odziva na “Osnovni pojmi: Kaj kdo dela in do česa je pri podjetju kdo upravičen?

    1. Peter Faleskini Avtor prispevka

      Žal ne poznam konkretnega primera – po teoriji gre pa takole: direktor mora zagotoviti ustrezne delovne pogoje – torej ima možnost da najame ustrezne prostore. V kolikor se direktor ne strinja z lastnikom – lahko vedno odstopi z mesta direktorja. Direktor se lahko sam odjavi iz delovnega razmerja v tem primeru ni potrebno plačevati prispevkov.

Dodaj odgovor